Intraspecific variation of body size in a gamasid mite Laelaps clethrionomydis: environment, geography and host dependence

Korallo-Vinarskaya N.P., Vinarski M.V, Khokhlova I.S., Shenbrot G.I., Krasnov B.R.

Journal: Parasitology Research – 2015. V.114. № 9. P. 3767-3774