Ecological correlates of body size in gamasid mites parasitic on small mammals: abundance and niche breadth

Krasnov B.R., Vinarski M.V., Korallo-Vinarskaya N.P., Khokhlova I.S.

Ecography. 2013. Т. 36. № 9. С. 1042-1050