Body size and coexistence in gamasid mites parasitic on small mammals: null model analyses at three hierarchical scales

Korallo-Vinarskaya N.P., Vinarski M.V., Khokhlova I.S., Krasnov B.R.

Ecography. 2013. Т. 36. № 4. С. 508-517