Bioluminescent detection probe for tick-borne encephalitis virus immunoassay

Burakova L.P., Kudryavtsev A.N., Stepanyuk G.A., Frank L.A., Baykov I.K., Morozova V.V., Tikunova N.V., Yakimenko V.V., Dubova M.A., Lyapustin V.N.

Journal: Analytical and bioanalytical chemistry, Том: 407, № 18, 2015 С: 5417-5423